โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านค่าย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,969
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 221 225 446 22.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 242 192 434 22.04
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 210 214 424 21.53
3 รวม ม.ต้น 36 673 631 1,304 66.23
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 84 155 239 12.14
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 89 150 239 12.14
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 75 112 187 9.50
6 รวม ม.ปลาย 24 248 417 665 33.77
รวมทั้งหมด 60 921 1,048 1,969 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0