โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นิคมวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,692
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 183 195 378 22.34
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 188 171 359 21.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 155 182 337 19.92
3 รวม ม.ต้น 27 526 548 1,074 63.48
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 91 160 251 14.83
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 69 133 202 11.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 44 121 165 9.75
6 รวม ม.ปลาย 16 204 414 618 36.52
รวมทั้งหมด 43 730 962 1,692 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0