โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แกลง(วิทยสถาวร) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,679
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 271 269 540 20.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 251 277 528 19.71
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 204 255 459 17.13
3 รวม ม.ต้น 40 726 801 1,527 57.00
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 171 214 385 14.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 153 225 378 14.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 153 236 389 14.52
6 รวม ม.ปลาย 30 477 675 1,152 43.00
รวมทั้งหมด 70 1,203 1,476 2,679 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0