โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,586
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 97 119 216 13.62
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 120 120 240 15.13
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 124 121 245 15.45
3 รวม ม.ต้น 18 341 360 701 44.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 121 188 309 19.48
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 116 177 293 18.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 110 173 283 17.84
6 รวม ม.ปลาย 24 347 538 885 55.80
รวมทั้งหมด 42 688 898 1,586 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0