โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นายายอามพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 818
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 76 88 164 20.05
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 82 72 154 18.83
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 77 70 147 17.97
3 รวม ม.ต้น 12 235 230 465 56.85
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 37 93 130 15.89
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 34 76 110 13.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 43 70 113 13.81
6 รวม ม.ปลาย 12 114 239 353 43.15
รวมทั้งหมด 24 349 469 818 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0