โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งขนานวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 587
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 52 76 128 21.81
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 61 66 127 21.64
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 56 67 123 20.95
3 รวม ม.ต้น 12 169 209 378 64.40
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 21 59 80 13.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 25 42 67 11.41
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 23 39 62 10.56
6 รวม ม.ปลาย 6 69 140 209 35.60
รวมทั้งหมด 18 238 349 587 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0