โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คลองใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,034
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 117 106 223 21.57
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 112 104 216 20.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 114 108 222 21.47
3 รวม ม.ต้น 21 343 318 661 63.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 45 84 129 12.48
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 53 70 123 11.90
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 48 73 121 11.70
6 รวม ม.ปลาย 14 146 227 373 36.07
รวมทั้งหมด 35 489 545 1,034 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0