โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,588
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 284 252 536 14.94
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 259 259 518 14.44
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 232 241 473 13.18
3 รวม ม.ต้น 40 775 752 1,527 42.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 297 427 724 20.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 315 352 667 18.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 292 378 670 18.67
6 รวม ม.ปลาย 51 904 1,157 2,061 57.44
รวมทั้งหมด 91 1,679 1,909 3,588 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0