โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดัดดรุณี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,876
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 0 515 515 17.91
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 0 500 500 17.39
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 0 443 443 15.40
3 รวม ม.ต้น 36 0 1,458 1,458 50.70
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 0 508 508 17.66
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 0 488 488 16.97
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 0 422 422 14.67
6 รวม ม.ปลาย 36 0 1,418 1,418 49.30
รวมทั้งหมด 72 0 2,876 2,876 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0