โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,134
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 295 181 476 22.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 268 208 476 22.31
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 258 179 437 20.48
3 รวม ม.ต้น 38 821 568 1,389 65.09
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 158 126 284 13.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 123 130 253 11.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 104 104 208 9.75
6 รวม ม.ปลาย 23 385 360 745 34.91
รวมทั้งหมด 61 1,206 928 2,134 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0