โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางน้ำเปรี้ยววิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 547
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 60 59 119 21.76
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 70 56 126 23.03
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 60 73 133 24.31
3 รวม ม.ต้น 12 190 188 378 69.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 32 38 70 12.80
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 21 33 54 9.87
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 18 27 45 8.23
6 รวม ม.ปลาย 6 71 98 169 30.90
รวมทั้งหมด 18 261 286 547 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0