โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดอนฉิมพลีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 651
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 63 45 108 16.59
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 57 58 115 17.67
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 40 55 95 14.59
3 รวม ม.ต้น 9 160 158 318 48.85
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 35 85 120 18.43
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 57 71 128 19.66
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 22 63 85 13.06
6 รวม ม.ปลาย 10 114 219 333 51.15
รวมทั้งหมด 19 274 377 651 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0