โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปราจิณราษฏรอำรุง ปีการศึกษา 2564

จำนวน 3,492
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 267 277 544 15.58
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 249 310 559 16.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 240 302 542 15.52
3 รวม ม.ต้น 39 756 889 1,645 47.11
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 259 359 618 17.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 220 400 620 17.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 245 364 609 17.44
6 รวม ม.ปลาย 45 724 1,123 1,847 52.89
รวมทั้งหมด 84 1,480 2,012 3,492 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0