โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ประจันตราษฏร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,383
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 115 115 230 16.63
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 150 140 290 20.97
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 136 126 262 18.94
3 รวม ม.ต้น 21 401 381 782 56.54
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 95 136 231 16.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 90 120 210 15.18
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 63 97 160 11.57
6 รวม ม.ปลาย 18 248 353 601 43.46
รวมทั้งหมด 39 649 734 1,383 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0