โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีมหาโพธิ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,189
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 142 138 280 23.55
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 119 122 241 20.27
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 90 108 198 16.65
3 รวม ม.ต้น 20 351 368 719 60.47
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 59 123 182 15.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 50 93 143 12.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 45 100 145 12.20
6 รวม ม.ปลาย 15 154 316 470 39.53
รวมทั้งหมด 35 505 684 1,189 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0