โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,655
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 218 224 442 16.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 206 256 462 17.40
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 200 281 481 18.12
3 รวม ม.ต้น 36 624 761 1,385 52.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 207 263 470 17.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 139 261 400 15.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 139 261 400 15.07
6 รวม ม.ปลาย 36 485 785 1,270 47.83
รวมทั้งหมด 72 1,109 1,546 2,655 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0