โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านนา(นายกพิทยากร) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,165
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 219 228 447 20.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 223 225 448 20.69
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 209 245 454 20.97
3 รวม ม.ต้น 30 651 698 1,349 62.31
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 94 214 308 14.23
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 101 148 249 11.50
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 101 158 259 11.96
6 รวม ม.ปลาย 21 296 520 816 37.69
รวมทั้งหมด 51 947 1,218 2,165 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0