โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คลองหาดพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1,078
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 108 111 219 20.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 105 115 220 20.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 103 115 218 20.22
3 รวม ม.ต้น 18 316 341 657 60.95
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 63 93 156 14.47
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 62 80 142 13.17
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 71 123 11.41
6 รวม ม.ปลาย 12 177 244 421 39.05
รวมทั้งหมด 30 493 585 1,078 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0