โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คลองหาดพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,027
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 105 114 219 21.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 103 120 223 21.71
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 99 107 206 20.06
3 รวม ม.ต้น 18 307 341 648 63.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 62 83 145 14.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 49 76 125 12.17
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 42 67 109 10.61
6 รวม ม.ปลาย 12 153 226 379 36.90
รวมทั้งหมด 30 460 567 1,027 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0