โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สระแก้ว ปีการศึกษา 2564

จำนวน 3,084
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 297 298 595 19.29
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 275 310 585 18.97
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 239 311 550 17.83
3 รวม ม.ต้น 47 811 919 1,730 56.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 245 245 490 15.89
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 157 287 444 14.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 164 256 420 13.62
6 รวม ม.ปลาย 37 566 788 1,354 43.90
รวมทั้งหมด 84 1,377 1,707 3,084 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0