โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าเกษมพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 551
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 77 43 120 21.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 45 53 98 17.79
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 47 51 98 17.79
3 รวม ม.ต้น 12 169 147 316 57.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 32 46 78 14.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 43 41 84 15.25
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 28 45 73 13.25
6 รวม ม.ปลาย 11 103 132 235 42.65
รวมทั้งหมด 23 272 279 551 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0