โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อรัญประเทศ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,355
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 112 167 279 11.85
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 123 148 271 11.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 102 129 231 9.81
3 รวม ม.ต้น 23 337 444 781 33.16
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 211 367 578 24.54
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 204 327 531 22.55
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 164 301 465 19.75
6 รวม ม.ปลาย 41 579 995 1,574 66.84
รวมทั้งหมด 64 916 1,439 2,355 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0