โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุรนารีวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 4,390
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 0 739 739 16.83
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 0 746 746 16.99
3 มัธยมศึกษาปีที 3 20 0 732 732 16.67
3 รวม ม.ต้น 60 0 2,217 2,217 50.50
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 20 8 689 697 15.88
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 20 4 718 722 16.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 20 4 750 754 17.18
6 รวม ม.ปลาย 60 16 2,157 2,173 49.50
รวมทั้งหมด 120 16 4,374 4,390 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0