โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บุญวัฒนา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 4,071
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 352 328 680 16.70
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 358 323 681 16.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 17 338 304 642 15.77
3 รวม ม.ต้น 53 1,048 955 2,003 49.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 321 384 705 17.32
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 280 408 688 16.90
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 267 408 675 16.58
6 รวม ม.ปลาย 54 868 1,200 2,068 50.80
รวมทั้งหมด 107 1,916 2,155 4,071 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0