โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุรธรรมพิทักษ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,875
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 244 279 523 18.19
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 294 246 540 18.78
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 251 253 504 17.53
3 รวม ม.ต้น 45 789 778 1,567 54.50
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 205 263 468 16.28
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 215 247 462 16.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 157 221 378 13.15
6 รวม ม.ปลาย 37 577 731 1,308 45.50
รวมทั้งหมด 82 1,366 1,509 2,875 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0