โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,975
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 204 196 400 20.25
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 180 179 359 18.18
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 176 196 372 18.84
3 รวม ม.ต้น 30 560 571 1,131 57.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 145 174 319 16.15
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 123 163 286 14.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 87 152 239 12.10
6 รวม ม.ปลาย 24 355 489 844 42.73
รวมทั้งหมด 54 915 1,060 1,975 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0