โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โนนสูงศรีธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,967
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 257 302 559 18.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 259 295 554 18.67
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 268 340 608 20.49
3 รวม ม.ต้น 45 784 937 1,721 58.00
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 170 307 477 16.08
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 157 239 396 13.35
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 129 244 373 12.57
6 รวม ม.ปลาย 36 456 790 1,246 42.00
รวมทั้งหมด 81 1,240 1,727 2,967 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0