โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ห้วยแถลงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,133
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 164 161 325 15.24
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 156 190 346 16.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 146 161 307 14.39
3 รวม ม.ต้น 24 466 512 978 45.85
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 63 251 314 14.72
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 76 235 311 14.58
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 93 221 314 14.72
6 รวม ม.ปลาย 22 232 707 939 44.02
7 ปวช.1 2 90 0 90 4.22
8 ปวช.2 2 90 0 90 4.22
9 ปวช.3 1 36 0 36 1.69
9 รวม ปวช. 5 216 0 216 10.13
รวมทั้งหมด 51 914 1,219 2,133 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0