โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปากช่อง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,031
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 204 294 498 16.43
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 225 264 489 16.13
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 189 291 480 15.84
3 รวม ม.ต้น 39 618 849 1,467 48.40
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 204 343 547 18.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 166 364 530 17.49
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 160 327 487 16.07
6 รวม ม.ปลาย 42 530 1,034 1,564 51.60
รวมทั้งหมด 81 1,148 1,883 3,031 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0