โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวชิราลงกรณวราราม ปีการศึกษา 2564

จำนวน 824
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 84 58 142 17.23
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 80 76 156 18.93
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 58 68 126 15.29
3 รวม ม.ต้น 12 222 202 424 51.46
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 59 97 156 18.93
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 43 81 124 15.05
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 46 74 120 14.56
6 รวม ม.ปลาย 17 148 252 400 48.54
รวมทั้งหมด 29 370 454 824 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0