โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวชิราลงกรณวราราม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 840
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 87 59 146 17.38
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 82 78 160 19.05
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 60 70 130 15.48
3 รวม ม.ต้น 12 229 207 436 51.90
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 53 103 156 18.57
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 44 82 126 15.00
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 46 76 122 14.52
6 รวม ม.ปลาย 17 143 261 404 48.10
รวมทั้งหมด 29 372 468 840 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0