โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เมืองคง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,278
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 194 188 382 16.77
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 180 190 370 16.24
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 155 195 350 15.36
3 รวม ม.ต้น 30 529 573 1,102 48.38
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 165 242 407 17.87
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 149 251 400 17.56
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 158 211 369 16.20
6 รวม ม.ปลาย 37 472 704 1,176 51.62
รวมทั้งหมด 67 1,001 1,277 2,278 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0