โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 742
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 66 57 123 16.58
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 69 59 128 17.25
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 71 82 153 20.62
3 รวม ม.ต้น 12 206 198 404 54.45
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 61 59 120 16.17
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 45 64 109 14.69
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 49 60 109 14.69
6 รวม ม.ปลาย 12 155 183 338 45.55
รวมทั้งหมด 24 361 381 742 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0