โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เกล็ดลิ้นวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 599
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 67 61 128 21.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 67 69 136 22.70
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 41 70 111 18.53
3 รวม ม.ต้น 12 175 200 375 62.60
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 27 51 78 13.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 23 59 82 13.69
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 22 42 64 10.68
6 รวม ม.ปลาย 9 72 152 224 37.40
รวมทั้งหมด 21 247 352 599 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0