โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สีดาวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,009
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 88 110 198 19.62
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 106 90 196 19.43
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 115 97 212 21.01
3 รวม ม.ต้น 18 309 297 606 60.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 67 79 146 14.47
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 38 75 113 11.20
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 63 81 144 14.27
6 รวม ม.ปลาย 15 168 235 403 39.94
รวมทั้งหมด 33 477 532 1,009 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0