โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชุมพวงศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,414
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 131 140 271 19.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 105 157 262 18.53
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 115 148 263 18.60
3 รวม ม.ต้น 24 351 445 796 56.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 64 181 245 17.33
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 50 137 187 13.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 53 133 186 13.15
6 รวม ม.ปลาย 19 167 451 618 43.71
รวมทั้งหมด 43 518 896 1,414 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0