โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บัวหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,659
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 125 142 267 16.09
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 151 179 330 19.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 137 155 292 17.60
3 รวม ม.ต้น 28 413 476 889 53.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 95 185 280 16.88
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 89 173 262 15.79
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 75 153 228 13.74
6 รวม ม.ปลาย 25 259 511 770 46.41
รวมทั้งหมด 53 672 987 1,659 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0