โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 878
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 96 107 203 23.12
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 71 86 157 17.88
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 65 88 153 17.43
3 รวม ม.ต้น 16 232 281 513 58.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 41 105 146 16.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 40 85 125 14.24
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 31 63 94 10.71
6 รวม ม.ปลาย 11 112 253 365 41.57
รวมทั้งหมด 27 344 534 878 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0