โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ประโคนชัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,895
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 234 274 508 17.55
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 225 261 486 16.79
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 188 275 463 15.99
3 รวม ม.ต้น 39 647 810 1,457 50.33
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 180 316 496 17.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 157 307 464 16.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 167 311 478 16.51
6 รวม ม.ปลาย 39 504 934 1,438 49.67
รวมทั้งหมด 78 1,151 1,744 2,895 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0