โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ไพศาลพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 601
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 63 63 126 20.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 59 64 123 20.47
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 57 57 114 18.97
3 รวม ม.ต้น 9 179 184 363 60.40
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 31 57 88 14.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 20 56 76 12.65
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 31 43 74 12.31
6 รวม ม.ปลาย 6 82 156 238 39.60
รวมทั้งหมด 15 261 340 601 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0