โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ห้วยราชพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,089
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 100 106 206 18.92
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 92 91 183 16.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 63 101 164 15.06
3 รวม ม.ต้น 16 255 298 553 50.78
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 70 129 199 18.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 73 116 189 17.36
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 34 114 148 13.59
6 รวม ม.ปลาย 15 177 359 536 49.22
รวมทั้งหมด 31 432 657 1,089 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0