โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สิงหวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 566
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 51 41 92 16.25
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 52 55 107 18.90
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 29 56 85 15.02
3 รวม ม.ต้น 9 132 152 284 50.18
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 34 73 107 18.90
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 31 57 88 15.55
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 29 58 87 15.37
6 รวม ม.ปลาย 9 94 188 282 49.82
รวมทั้งหมด 18 226 340 566 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0