โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นางรองพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,169
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 107 99 206 17.62
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 139 118 257 21.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 96 78 174 14.88
3 รวม ม.ต้น 18 342 295 637 54.49
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 90 149 239 20.44
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 110 152 13.00
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 41 100 141 12.06
6 รวม ม.ปลาย 15 173 359 532 45.51
รวมทั้งหมด 33 515 654 1,169 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0