โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พุทไธสง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,618
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 218 279 497 18.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 209 258 467 17.84
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 230 250 480 18.33
3 รวม ม.ต้น 36 657 787 1,444 55.16
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 191 256 447 17.07
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 128 214 342 13.06
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 144 241 385 14.71
6 รวม ม.ปลาย 36 463 711 1,174 44.84
รวมทั้งหมด 72 1,120 1,498 2,618 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0