โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,089
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 123 126 249 22.87
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 113 118 231 21.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 99 127 226 20.75
3 รวม ม.ต้น 21 335 371 706 64.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 50 78 128 11.75
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 42 87 129 11.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 47 79 126 11.57
6 รวม ม.ปลาย 15 139 244 383 35.17
รวมทั้งหมด 36 474 615 1,089 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0