โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุรพินท์พิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,511
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 152 150 302 19.99
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 149 161 310 20.52
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 171 158 329 21.77
3 รวม ม.ต้น 24 472 469 941 62.28
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 102 126 228 15.09
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 85 104 189 12.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 70 83 153 10.13
6 รวม ม.ปลาย 18 257 313 570 37.72
รวมทั้งหมด 42 729 782 1,511 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0