โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สำโรงทาบวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,367
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 102 115 217 15.87
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 123 103 226 16.53
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 77 116 193 14.12
3 รวม ม.ต้น 19 302 334 636 46.53
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 61 170 231 16.90
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 53 158 211 15.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 45 138 183 13.39
6 รวม ม.ปลาย 22 159 466 625 45.72
7 ปวช.1 1 40 0 40 2.93
8 ปวช.2 1 48 0 48 3.51
9 ปวช.3 1 18 0 18 1.32
9 รวม ปวช. 3 106 0 106 7.75
รวมทั้งหมด 44 567 800 1,367 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0