โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชุมพลวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,210
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 104 128 232 19.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 81 118 199 16.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 108 105 213 17.60
3 รวม ม.ต้น 18 293 351 644 53.22
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 70 138 208 17.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 62 102 164 13.55
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 77 117 194 16.03
6 รวม ม.ปลาย 18 209 357 566 46.78
รวมทั้งหมด 36 502 708 1,210 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0