โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : รัตนบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 183 202 385 18.33
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 189 206 395 18.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 169 192 361 17.19
3 รวม ม.ต้น 36 541 600 1,141 54.33
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 141 204 345 16.43
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 107 185 292 13.90
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 115 207 322 15.33
6 รวม ม.ปลาย 30 363 596 959 45.67
รวมทั้งหมด 66 904 1,196 2,100 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0