โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบิดพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 541
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 58 42 100 18.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 56 54 110 20.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 48 51 99 18.30
3 รวม ม.ต้น 12 162 147 309 57.12
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 25 48 73 13.49
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 32 38 70 12.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 40 49 89 16.45
6 รวม ม.ปลาย 10 97 135 232 42.88
รวมทั้งหมด 22 259 282 541 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0